Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO CENTRUM SOLUTARIS

 

25 maja 2018 r. w życie weszły nowe europejskie przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych. Uchwalił je Parlament Europejski w kwietniu 2016 r. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, często określanym skrótem RODO.

Intencją ustawodawców było wzmocnienie ochrony danych osobowych mieszkańców krajów Unii Europejskiej we wszystkich formach i procesach gromadzenia, przechowywania i przetwarzania tych danych przez przedsiębiorstwa i instytucje działające na terenie Unii Europejskiej.

Centrum Solutaris już wcześniej wdrożyło procedury ochrony danych osobowych, zgodne z europejskimi i krajowymi przepisami prawa, regulującymi wymagania w tym zakresie. Szczegółowe informacje o podjętych przez nas działaniach, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów Centrum i użytkowników naszego serwisu internetowego, zebraliśmy w Polityce Bezpieczeństwa Informacji i Polityce Prywatności, które stanowią obowiązujący w naszej instytucji kodeks postępowania. Dokumenty te i opisane w nich procedury zostały teraz dostosowane do nowych wymagań prawnych dla bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi pacjentów Centrum i użytkowników naszego serwisu internetowego.

Tematyka ochrony danych osobowych ma wiele aspektów i jest bardzo obszerna. Dlatego najważniejsze informacje na ten temat prezentujemy tu w formie pytań i odpowiedzi. Wszystkich użytkowników naszego serwisu internetowego zachęcamy do zapoznania się z nimi, w celu bardziej świadomej i skuteczniejszej ochrony wrażliwych informacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu ineternetowego www.solutaris.pl

 

Ochrona prywatności użytkowników internetu jest dla nas sprawą bardzo ważną, szczególnie w obliczu licznych nadużyć i naruszeń prawa w tej dziedzinie. Szyld każdej firmy to jedynie symboliczna reprezentacja nas: żywych ludzi, którzy są właścicielami i administratorami spółki, ale również takimi samymi użytkownikami internetu jak goście odwiedzający strony Centrum Solutaris. Ponieważ wysoko cenimy własną prywatność w sieci, szanujemy prywatność jej wszystkich użytkowników, w tym gości naszego serwisu internetowego. Aby tę prywatność skutecznie chronić przyjęliśmy firmową politykę postępowania, zapewniającego ochronę prywatności użytkowników tego niewielkiego obszaru sieci, za który odpowiadamy osobiście – serwisu internetowego solutaris.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności określa cele, zasady i zakresy, w jakich serwis internetowy www.solutaris.pl gromadzi i przetwarza dane użytkowników.

A oto, co w treści tego dokumentu oznaczają określenia:

“Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.solutaris.pl

“Serwis Zewnętrzny” – serwis internetowy niebędący własnością Spółki i administrowany przez podmiot inny niż Spółka

“Spółka” – Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna

“Administrator” – administrator Danych Osobowych gromadzonych przez Serwis, którym jest Spółka

“Inspektor Ochrony Danych Osobowych” (“IODO”) – osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych

„Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Profilowanie” – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

„Odbiorca” osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

„Strona trzecia” – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

„Naruszenie ochrony danych osobowych” – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

„Organ nadzorczy” – niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu zapewnienia zgodnego z rozporządzeniem RODO przetwarzania danych osobowych.

“Użytkownik” – użytkownik Serwisu, czyli każda osoba odwiedzająca dowolne strony internetowe, stanowiące składniki Serwisu

“Cookies” lub “Ciasteczka” – pliki tekstowe pobierane z Serwisu przez przeglądarkę internetową Użytkownika

“Logi” – logi systemowe, czyli automatycznie generowane przez Serwis archiwa rejestrujące wykorzystanie Serwisu

“Ustawa” – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 wraz z późniejszymi zmianami)

„RODO” lub „Rozporządzenie” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH, PRZETWARZANYCH PRZEZ SERWIS?

Właścicielem i administratorem Serwisu, a w rozumieniu Ustawy także administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu Serwisu jest firma:

Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna
Gazowa 2B
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel.
KRS: 0000423568
NIP: 7492088894
REGON: 161466423

 

KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, PRZETWARZANYCH PRZEZ SERWIS?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest:

Joachim Wilpert, FUH “Come”
Aleja Partyzantów 12/20
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel. 502 711 595
email: jwilpert@come.pl

 

JAKA SĄ PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i odnośnych przepisów prawa krajowego, Administrator Danych Osobowych przetwarza dane użytkowników Serwisu w następujących celach i zakresie:

– w celu zapewnienia optymalnego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika i w celach statystycznych przy pomocy tzw. ciasteczek (plików cookies) przetwarzane są takie dane, jak adres IP urządzenia Użytkownika, lokalizacja tego urządzenia, jego system operacyjny, rozdzielczości ekranu, typ przeglądarki internetowej, odwiedzane strony Serwisu;

– w przypadku, kiedy Użytkownik nawiąże z Centrum Solutaris korespondencję pocztą elektroniczną lub poprzez dostępny w Serwisie formularz kontaktowy, w celu umożliwienia komunikacji z Użytkownikiem oraz w celu udzielenia Użytkownikowi żądanych przez niego informacji przetwarzane są takie dane, jak adres poczty elektronicznej Użytkownika, jego imię i/lub nazwisko oraz inne Dane Osobowe, przekazane przez Użytkownika w korespondencji pocztą elektroniczną;

– w przypadku rejestracji Pacjenta drogą elektroniczną, za pośrednictwem dostępnej poprzez Serwis aplikacji „Rejestracja internetowa”, w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego przetwarzane są takie dane, jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz informacja o planowanej konsultacji lekarskiej: nazwisko i specjalizacja lekarza oraz termin planowanej konsultacji,

– w przypadku roszczeń Użytkownika wobec Centrum Solutaris,  w celu rozpatrzenia roszczeń, przetwarzane mogą być takie dane, jak imię i nazwisko Użytkownika, adres Użytkownika, dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie oraz dane przekazane przez Użytkownika w trakcie rejestracji internetowej do poradni Centrum Solutaris.

Rozporządzenie określa w jakich warunkach Przetwarzanie danych można uznać za zgodne z prawem. Jest tak wtedy, kiedy Przetwarzanie danych spełnia przynajmniej jeden z warunków, opisanych dalej.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

– osoba, której dane dotyczą wyraziła Zgodę na Przetwarzanie swoich Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

– przetwarzanie jest niezbędne do ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego,

– przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora powierzonej mu władzy publicznej,

– przetwarzanie służy ochronie żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

W przypadku nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Centrum Solutaris pocztą elektroniczną lub poprzez dostępny w Serwisie formularz kontaktowy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6. ust. 1A, to jest na podstawie zgody, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu.

W przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji poprzez dostępną w Serwisie aplikację „Rejestracja”, Użytkownik staje się pacjentem Centrum Solutaris i podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora jest art. 6. ust. 1D, czyli w celu ochrony żywotnych interesów pacjenta, do których należy ochrona zdrowia.

 

JAKIE SĄ KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Są to następujące kategorie danych:

– dane kontaktowe (do kontaktu drogą elektroniczną lub pocztą zwykłą),

– dane dotyczące aktywności w Serwisie,

– dane dotyczące rezerwacji terminów konsultacji lekarskich.

 

PRZEZ JAK DŁUGI CZAS DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, w jakich zostały przekazane Administratorowi Danych Osobowych lub inny okres, jeśli wymaganie takie wynikać będzie z przepisów prawnych. Z zastrzeżeniem sytuacji, w których będzie to niemożliwe z powodu wymogów prawa, Dane Osobowe zostaną przez Administratora Danych Osobowych usunięte:

– jeśli Użytkownik, którego te dane dotyczą, wycofa udzieloną wcześniej zgodę na ich przetwarzanie lub zażąda usunięcia swoich Danych Osobowych,

– jeśli Użytkownik nie nawiąże z Centrum Solutaris kontaktu przez okres 3 kolejnych lat,

– jeśli Administrator Danych Osobowych uzyska informacje, że przetwarzane Dane Osobowe Użytkownika są nieaktualne lub zawierają błędy.

– jeśli Użytkownik usunie w swojej przeglądarce internetowej pochodzące z Serwisu pliki cookies (usunięte zostaną w ten sposób dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie).

 

CZY ADMINISTRATOR SERWISU PROWADZI PROFILOWANIE UŻYTKOWNIKÓW?

Nie, Administrator nie przetwarza Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany, w celu  utworzenia profilu Użytkownika.

 

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe Użytkownika następującym Odbiorcom:

– organom administracji państwowej, w odpowiedzi na prawomocne żądanie tych organów (np. sądom, prokuraturze, policji itp.),

– podmiotom realizującym usługi, niezbędne dla poprawnego działania Serwisu, a są to obecnie:

 

JAKIE SĄ PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownicy Serwisu, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mają prawo:

– zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych,

– zażądać sprostowania swoich Danych Osobowych,

– zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych,

– zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,

– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,

– zażądać przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 

GDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ W PRZYPADKU, LIEDY ADMINISTRATOR UNIEMOŻLIWIA SKORZYSTANIE Z WYMIENIONYCH WYŻEJ PRAW LUB W INNY SPOSÓB NARUSZA PRAWA UŻYTKOWNIKA SERWISU?

W takim przypadku można zwrócić się bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą opisaną w serwisie internetowym Urzędu, znajdującym się pod adresem www.uodo.gov.pl.

 

NA CZYM POLEGA PRAWO DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik może zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzanych Danych Osobowych Użytkownika i celach Przetwarzania tych danych. Może również zażądać kopii przetwarzanych danych.

 

NA CZYM POLEGA PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do Administratora z żądaniem sprostowania nieprawidłowych, błędnych lub nieaktualnych Danych Osobowych.

 

NA CZYM POLEGA PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora usunięcia swoich Danych Osobowych, jeśli nie występują okoliczności uniemożliwiające natychmiastowe usunięcie tych danych. Do takich okoliczności należą wymogi prawne, dotyczące archiwizacji niektórych rodzajów dokumentacji, a także sytuacje, w których Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika jest konieczne dla zrealizowania usług zakupionych lub zamówionych przez Użytkownika. Administrator jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia Danych Osobowych w przypadku, kiedy te dane są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem lub krajowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

 

NA CZYM POLEGA PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik może zażądać od Administratora ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach, kiedy występują przesłanki, określone w art. 18 Rozporządzenia, na przykład w sytuacjach, kiedy niektóre dane nie są niezbędne dla prawidłowej realizacji usług, świadczonych przez Administratora.

 

NA CZYM POLEGA PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych w celach marketingowych, w tym w celu profilowania Użytkownika oraz we wszelkich innych celach, które nie służą prawidłowej realizacji usług, świadczonych przez Administratora.

 

JAK W PRAKTYCE MOŻNA REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA WOBEC ADMINISTRATORA?

Aby zażądać od Administratora podjęcia działań, wynikających z opisanych wyżej praw Użytkownika, Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora z takim żądaniem, drogą telefoniczną na numer 609 801 214, pocztą elektroniczną na adres biuro@solutaris.pl lub pocztą zwykłą na adres Centrum Solutaris, ul. Gazowa 2B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Można też z takim żądaniem zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, telefonicznie, pod numer 502 711 595, lub pocztą elektroniczną, na adres jwilpert@come.pl.

 

W JAKIEJ FORMIE ADMINISTRATOR UDZIELA ODPOWIEDZI NA ŻĄDANIA UŻYTKOWNIKA?

Administrator udziela odpowiedzi w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą, na adres wskazany przez Użytkownika.

 

W JAKIM TERMINIE ADMINISTRATOR UDZIELA ODPOWIEDZI NA ŻĄDANIA UŻYTKOWNIKA?

Odpowiedź udzielona zostanie bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż przed upływem jednego miesiąca od otrzymania wniosku Użytkownika. W przypadku skomplikowanych albo bardzo licznych wniosków, termin ten może zostać wydłużone o kolejne dwa miesiące. Jednak w takim przypadku, Administrator zobowiązany jest w ciągu jednego miesiąca od złożenia przez Użytkownika wniosku poinformować Użytkownika o przyczynach wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi i określić ten termin.

 

CO TO SĄ PLIKI “COOKIES”?

Pliki “cookies” to niewielkie pliki tekstowe, pobierane i przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika z odwiedzanych przez niego serwisów internetowych. Zapisane w nich dane przekazywane są następnie serwisowi internetowemu w zakresie i przez czas określone w pliku cookie.

 

JAKIE SĄ RODZAJE PLIKÓW COOKIES?

Ze względu na ich pochodzenie, cookies można podzielić na dwa rodzaje:

– cookies wewnętrzne: pliki pochodzące z Serwisu,

– cookies zewnętrzne: pliki pochodzące z Serwisów Zewnętrznych.

Ze względu na czas ich działania, cookies można podzielić na dwa rodzaje:

– cookies sesyjne: pliki cookies zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez Serwis lub Serwisy Zewnętrzne podczas jednej sesji urządzenia. Po jej zakończeniu pliki takie są automatycznie usuwane,

– cookies trwałe: pliki cookies różniące się od cookies sesyjnych tym, że mogą pozostawać w urządzeniu użytkownika także po zakończeniu sesji, przez czas określony w treści pliku lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies mają kilka zastosowań:

– usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu: w plikach cookies przechowywane są informacje o technicznych parametrach urządzenia Użytkownika, takich jak rozdzielczość ekranu i rodzaj przeglądarki internetowej, co pozwala odpowiednio dostować sposób wyświetlania stron Serwisu, aby działał on szybciej i wyświetlany był poprawnie; pliki cookies informują też Serwis o niektórych wyborach Użytkownika, na przykład o tym, że zapoznał się on z komunikatem dotyczącym użycia w Serwisie plików cookies, dzięki czemu komunikat ten nie jest już wyświetlany w trakcie kolejnych w wizyt w Serwisie,

– logowanie: pliki cookies pełnią funkcje pomocnicze w procesach logowania, na przykład jeśli Serwis automatycznie zamyka sesję zalogowanego Użytkownika po upływie określonego czasu bezczynności, dzięki plikom cookies Serwis wie, kiedy ten czas upływa,

– statystyki: Serwis oraz niektóre Serwisy Zewnętrzne (takie jak Google Analytics lub Matomo – dawniej Piwik) zbierają informacje statystyczne, dotyczące wykorzystania Serwisu, dzięki czemu możemy dowiedzieć się między innymi, ilu Użytkowników odwiedza  Serwis, które strony Serwisu cieszą się największym powodzeniem, jakie parametry wyświetlania (na przykład rozdzielczości ekranowe) są najpopularniejsze i wiele innych,

– usługi multimedialne: w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług multimedialnych, a w szczególności multimediów serwowanych z Serwisów Zewnętrznych, pliki cookies pomagają w obsłudze związanych z nimi funkcjonalności (np. ustawień głośności, oznaczenia miejsca, w którym przerwano odtwarzanie),

– portale społecznościowe: niektóre portale społecznościowe korzystają z plików cookies w celu rejestracji czynności Użytkownika, w ramach interaktywnych funkcji portali, takich jak dodawanie polubień i innych.

 

CZY DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES JEST BEZPIECZNE?

Poza adresem IP komputera, który w niektórych przypadkach może stanowić daną osobową, pobieranie i przetwarzanie plików cookies nie powoduje pobierania żadnych danych osobowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych, znajdujących się na jego urządzeniu. Pliki cookies nie stanowią też zagrożenia infekcją wirusową lub ataku na urządzenie Użytkownika przy pomocy złośliwego oprogramowania. Pliki cookies mogą jednak umożliwić identyfikację komputera lub innego urządzenia, używanego do przeglądania Serwisu przez Użytkownika.

 

JAK UNIEMOŻLIWIĆ PRZESYŁANIE PLIKÓW COOKIES NA KOMPUTER?

Decyzja o akceptacji lub odrzuceniu wszystkich lub tylko wybranych plików cookies leży w rękach Użytkownika. Aby całkowicie wyłączyć korzystanie przez przeglądarkę internetową z plików cookies, należy zmienić odpowiednie ustawienia w ustawieniach przeglądarki. W ten sam sposób można usunąć wszystkie lub tylko wybrane pliki cookies już wcześniej przyjęte przez przeglądarkę. Procedura zarządzania plikami cookies jest nieco różna w przypadku różnych przeglądarek internetowych, ale informacje na ten temat łatwo znaleźć w pomocy przeglądarki, którą wywołać można zwykle przez wciśnięcie klawisza F1. Porady dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć też można w internecie.

 

JAKIE SĄ WYMAGANIA SERWISU W ZAKRESIE UŻYCIA COOKIES?

Usunięcie cookies lub ograniczenie dostępu do nich mogą spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu, a także niepoprawne wyświetlanie niektórych treści. W przypadku takiej sytuacji warto rozważyć przywrócenie wszystkich lub tylko wybranych plików cookies w celu poprawy jakości działania Serwisu.

 

CZY INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA PRZY UŻYCIU PLIKÓW COOKIES SĄ UDOSTĘPNIANE INNYM NIŻ SPÓŁKA PODMIOTOM?

Nie – z wyjątkiem technicznej obsługi serwera. Mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Spółki oraz administratorzy serwera, na którym znajduje się Serwis. Należy jednak pamiętać, że niektóre pliki cookies umieszczane są w urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem serwisu przez Serwisy Zewnętrzne i w takich przypadkach postępowanie z nimi reguluje Polityka Prywatności administratora Serwisu Zewnętrznego. Dotyczy to głównie serwisów usługowych, których usługi dostępne są bezpośrednio na stronach Serwisu, takie jak Facebook, Google, czy YouTube. Ponadto zagregowanie, zbiorcze dane statystyczne dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie mogą być przekazywane osobom opracowującym raporty dotyczące wykorzystania Serwisu. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji poszczególnych Użytkowników i nie stanowią zagrożenia dla ich prywatności.

 

CZY ZASADY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE?

W uzasadnionych przypadkach – tak. Może to wynikać z reorganizacji Spółki, nowych rozwiązań technicznych w zakresie użycia plików cookies, które trzeba będzie uwzględnić w tym dokumencie lub innych ważnych powodów. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności publikowane będą na niniejszej stronie i wejdą w życie z dniem publikacji.

advanced-floating-content-close-btn

Kędzierzyn-Koźle

+48 77 333 00 20

Krapkowice

+48 77 403 41 32