Regulamin płatności

Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna

Regulamin Sprzedaży Usług Drogą Elektroniczną

 

I. Podmiot odpowiedzialny

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.solutaris.pl (dalej określanego jako “Serwis”) jest Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna (dalej określane jako “Spółka”).
 2. Dane teleadresowe i dane rejestrowe Spółki to:
  a) adres:
  Gazowa 2B
  47-200 Kędzierzyn-Koźleb) telefon:
  77 333 00 20c) Sąd rejestrowy, data i numer rejestru:
  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Data rejestracji: 11 czerwca 2012 r.
  Nr KRS: 0000423568d) Numer Identyfikacji podatkowej i numer REGON:
  NIP: 7492088894
  REGON: 161466423

 

II. Zakres usług

 1. Przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Serwisu są telefoniczne porady lekarskie w zakresie następujących specjalizacji medycznych:
  – alergologia
  – chirurgia naczyniowa
  – chirurgia ogólna
  – dermatologia
  – diabetologia
  – dietetyka
  – endokrynologia
  – gastroenterologia
  – ginekologia
  – hematologia
  – internistyka
  – kardiologia
  – kardiologia dziecięca
  – nefrologia
  – neurologia
  – okulistyka
  – ortopedia
  – patomorfologia
  – pediatria
  – psychiatria
  – psychologia
  – pulmonologia
  – radiologia
  – reumatologia
 2. Telefoniczna porada lekarska odbywa się drogą telefoniczną, poprzez telefon wykonywany przez lekarza do pacjenta i obejmuje:
  – wywiad lekarski
  – analizę dostępnej lekarzowi dokumentacji medycznej pacjenta
  – udzielenie pacjentowi zaleceń dotyczących dalszego postępowania
  – przekazanie tych zaleceń pisemnie, drogą elektroniczną, na wskazany przez pacjenta adres poczty elektronicznej lub poprzez wiadomość SMS, na wskazany przez pacjenta numer telefonu GSM

W niektórych przypadkach, w sytuacjach, w których zarówno pacjent jak i lekarz dysponują innym, wspólnym narzędziem komunikacji głosowej lub wideo, po wcześniejszym przekazaniu przez pacjenta Spółce informacji na temat używanej przez niego platformy komunikacyjnej, możliwe jest wykorzystanie takiej platformy do przesyłania głosu i obrazu.

 1. Dodatkowe usługi:
  – wydanie drogą elektroniczną lekarskiego zwolnienia z pracy
  – wystawienie drogą elektroniczną recepty dla pacjenta (e-recepta)
  – wystawienie drogą elektroniczną skierowania na badania diagnostyczne
  – wystawienie drogą elektroniczną skierowania do innego lekarza specjalisty

Dostępność wyżej wymienionych usług jest zależna od uprawnień pacjenta do świadczeń publicznej lub prywatnej opieki zdrowotnej oraz od ograniczeń wynikających z przepisów regulujących wydawanie opisanych tu dokumentów.

 

III. Zamówienie usługi telefonicznej porady lekarskiej

 1. Do złożenia zamówienia na usługę telefonicznej porady lekarskiej za pośrednictwem Serwisu dochodzi po zrealizowaniu przez pacjenta procedury zamówienia poprzez Serwis i po potwierdzeniu terminu realizacji usługi przez Spółkę drogą elektroniczną, poprzez wiadomość poczty elektronicznej lub wiadomość SMS.
 2. Procedura zamówienia usługi porady telefonicznej obejmuje:
  – podanie przez pacjenta imienia, nazwiska i adresu
  – podanie przez pacjenta numeru PESEL
  – podanie przez pacjenta numeru telefonu
  – podanie przez pacjenta adresu poczty elektronicznej
  – podanie przez pacjenta preferowanej daty i godziny udzielenia zamawianej lekarskiej porady telefonicznej
  – opcjonalnie: podanie przez pacjenta informacji o innych dostępnych dla pacjenta środkach komunikacji elektronicznej
  – wyrażenia przez pacjenta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu
  – wyrażenia przez pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi
  – dokonanie przez pacjenta płatności elektronicznej w kwocie równej cenie brutto zamawianej usługi

Podana przez pacjenta preferowana data i godzina udzielenia lekarskiej porady telefonicznej nie jest tożsama z rzeczywistą datą i godziną udzielenia tej porady. Rzeczywista data i godzina udzielenia porady zależy od dostępności lekarza, wolnych terminów w kalendarzu porad lekarza i innych okoliczności, które mogą uniemożliwić udzielenie porady w terminie preferowanym przez pacjenta. Spółka dołoży jednak wszelkich starań, aby rzeczywisty termin udzielenia porady był zgodny z, lub możliwie bliski terminowi wskazanemu przez pacjenta.

 1. Procedura potwierdzenia zamówienia telefonicznej porady lekarskiej obejmuje:
  – przesłanie pacjentowi przez dział rejestracji Spółki wiadomości pocztą elektroniczną lub wiadomości SMS, albo – w przypadku, kiedy żaden z tych sposobów komunikacji z pacjentem nie będzie możliwy – informacji telefonicznej, zawierających datę i godzinę telefonicznej porady lekarskiej oraz informacje dotyczące sposobu odwołania tej usługi przez pacjenta i sposobu zmiany terminu jej realizacji

Ze względu na to, że nie da się dokładnie przewidzieć czasu trwania konsultacji telefonicznej z lekarzem, godziny porad podawane w potwierdzeniach zamówień należy traktować jako przybliżony czas realizacji usługi. W praktyce usługa może zostać zrealizowana do 30 minut wcześniej lub później niż wskazany w potwierdzeniu zamówienia telefonicznej porady lekarskiej czas jej realizacji.

W skrajnych wypadkach, na przykład w sytuacji, kiedy czas konsultacji z pacjentem ulegnie znacznemu wydłużeniu z powodów niezależnych od lekarza i niezależnych od Spółki, różnica między potwierdzoną datą i czasem telefonicznej porady lekarskiej, a rzeczywistym czasem udzielenia porady może przekraczać 30 minut.

 

IV. Rezygnacja z zamówienia

 1. Pacjent może zrezygnować z zamówienia i w takim przypadku zobowiązany jest przesłać informację o tej decyzji za pomocą poczty elektronicznej, na adres centrum@solutaris.pl lub za pomocą wiadomości SMS, na numer telefonu 609 180 316.
 2. Rezygnacja z usługi możliwa jest do dnia poprzedzającego planowany i potwierdzony przez Spółkę dzień realizacji usługi. W dniu realizacji usługi, rezygnacja z niej możliwa będzie w przypadkach, kiedy fakt rezygnacji nie spowoduje kosztów po stronie Spółki.
 3. Po przyjęciu rezygnacji z usługi, Spółka zwróci pacjentowi przekazaną jej przez pacjenta kwotę w całości, bez potrąceń, w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła rezygnacja z usługi.
 4. W przypadku deklaracji rezygnacji z usługi w dniu jej planowanej realizacji, Spółka bezzwłocznie poinformuje pacjenta o możliwości akceptacji rezygnacji z usługi lub o braku takiej możliwości, z przyczyn wymienionych w punkcie 2 powyżej.

 

V. Zmiana terminu telefonicznej porady lekarskiej

 1. Zmiana potwierdzonego już terminu telefonicznej porady lekarskiej jest możliwa, kiedy łącznie spełnione są następujące warunki:
  – pacjent prześle wniosek o zmianę terminu konsultacji pocztą elektroniczną na adres centrum@solutaris.pl lub za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu  609 180 316
  – pacjent wskaże we wniosku inną niż potwierdzona już przez Spółkę, nową preferowaną datę i godzinę konsultacji telefonicznej
  – Spółka dysponować będzie innymi niż przyznany już pacjentowi wolnymi terminami telefonicznych porad lekarskich
  – pacjent zaakceptuje zaproponowany przez Spółkę nowy termin telefonicznej konsultacji lekarskiej
 2. Zmiana terminu telefonicznej porady lekarskiej jest bezpłatna. W przypadkach, w których nie zostaną spełnione wymienione wyżej warunki zmiany terminu, wniosek pacjenta o zmianę terminu traktowany będzie jako rezygnacja z zamówienia usługi.
 3. Zmiana terminu telefonicznej porady lekarskiej może spowodować konieczność wniesienia przez pacjenta dodatkowej opłaty, wynikającej z różnicy cen usług świadczonych w różnych dniach lub godzinach. W takiej sytuacji obowiązują zasady określone w pkt. 4-6 rozdz. VI poniżej.
 4. Zmiana potwierdzonego już terminu telefonicznej porady lekarskiej może nastąpić także z inicjatywy Spółki w przypadkach, kiedy nieprzewidziane wcześniej okoliczności (np. wezwania lekarza do innego pilnego przypadku lub niezdolność lekarza do pracy) spowodują, że realizacja usługi w potwierdzonym wcześniej terminie stanie się niemożliwa. W takich przypadkach Spółka poinformuje pacjenta o zaistniałej sytuacji i uzgodni z nim nowy termin realizacji usługi lub – na życzenie pacjenta – anuluje zamówienie usługi i zwróci wpłaconą przez pacjenta kwotę w całości, w terminie 7 dni od dnia anulowania zamówienia usługi.

 

VI. Ceny usług telefonicznych porad lekarskich

 1. Ceny usług telefonicznych porad lekarskich wyświetlane są w formularzu zamówienia usługi, dostępnym w Serwisie i mogą być różne dla usług różnych lekarzy specjalistów.
 2. Ceny usług telefonicznych porad lekarskich mogą ulegać zmianom. W takich przypadkach ceny podane w formularzach zamówienia aktualizowane będą odpowiednio.
 3. W przypadku zmiany ceny usługi po złożeniu przez pacjenta zamówienia na tę usługę jszcze przed zmianą ceny, zmiana ceny nie odnosi się do już złożonego przez pacjenta zamówienia.
 4. Cena tej samej usługi może być różna dla różnych dni i godzin realizacji usługi. Na przykład cena usługi dla określonych godzin jej realizacji może zostać przez Spółkę obniżona lub podniesiona. Takie warianty cenowe ujęte są w dostępnym w Serwisie formularzu zamówienia usługi lub w opisie usługi na stronie internetowej Serwisu, na której znajduje się ten formularz. Dodatkowo informacje na temat dostępnych wariantów cenowych dla usług mogą być zamieszczone w innych obszarach Serwisu.
 5. W przypadku zmiany terminu już opłaconej przez pacjenta usługi telefonicznej porady lekarskiej na taki termin, w którym cena tej usługi jest wyższa, niż wpłacona przez pacjenta kwota należności za usługę, potwierdzenie nowego terminu usługi możliwe będzie dopiero po wpłaceniu przez pacjenta kwoty równej różnicy między tymi kwotami.
 6. W przypadku zmiany terminu już opłaconej przez pacjenta usługi telefonicznej porady lekarskiej na taki termin, w którym cena tej usługi jest niższa, niż wpłacona przez pacjenta kwota należności za usługę, Spółka zwróci kwotę równą różnicy nowej ceny usługi i kwoty wpłaconej przez pacjenta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia nowego terminu usługi.

 

VII. Formy płatności za usługi telefonicznej porady lekarskiej

 1. Płatności za świadczone przez Spółkę telefoniczne usługi porad lekarskich regulowane są w całości z góry, przed potwierdzeniem terminu telefonicznej konsultacji lekarskiej.
 2. Akceptowane przez Spółkę formy płatności, o których mowa wyżej, to:
  – przelew bankowy na rachunek Spółki wskazany w dostępnym w Serwisie formularzu zamówienia usługi
  – szybka płatność w systemie DotPay za pomocą narzędzi, dostępnych w formularzu zamówienia
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym na rachunek Spółki, potwierdzenie terminu realizacji usługi możliwe będzie dopiero po odnotowaniu przez Spółkę uznania na jej rachunku kwoty dokonanego przez pacjenta przelewu. Dlatego zamówienia na usługę opłacaną przelewem bankowym należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas realizacji przelewu i preferowany przez pacjenta termin realizacji usługi.
 4. Rozliczenia transakcji kartą  kredytową  i  eprzelewem  przeprowadzane  są  za pośrednictwem Dotpay.pl

 

VIII. Reklamacje, skargi i wnioski

 1. W przypadku, kiedy opłacona już przez pacjenta i potwierdzona przez Spółkę usługa telefonicznej porady lekarskiej nie dojdzie do skutku z winy Spółki, albo w przypadku, kiedy realizacja przez lekarza usługi z potwierdzonym terminem realizacji nastąpi z opóźnieniem większym niż 60 minut bez uprzedzenia pacjenta przez Spółkę o zmianie terminu realizacji usługi, albo w przypadku, kiedy jakość zrealizowanej usługi będzie niezadowalająca, pacjent może złożyć reklamację telefonicznie, na numer telefonu 609 180 316, za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@solutaris.pl lub pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  – imię i nazwisko pacjenta
  – adres pacjenta
  – numer PESEL pacjenta
  – potwierdzony przez Spółkę termin realizacji usługi
  – dzień i godzina rzeczywistej realizacji usługi – jeśli została zrealizowana, lub informację o niezrealizowaniu usługi
  – zastrzeżenia do jakości usługi, jeśli reklamacja dotyczy jakości usługi
  – roszczenia pacjenta w związku z reklamacją usługi.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Spółkę.
 4. Od rozstrzygnięcia reklamacji pacjent może wnieść sprzeciw w formie pisemnej, który należy przekazać pocztą elektroniczną na adres biuro@solutaris.pl lub pocztą zwykłą na podany w rozdz. I adres Spółki. Sprzeciw wobec sposobu rozpatrzenia reklamacji zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez Spółkę.

 

IX. Status prawny zamówień na telefoniczne porady lekarskie, składanych za pośrednictwem Serwisu

 1. Złożenie przez pacjenta zamówienia na usługę telefonicznej porady lekarskiej za pośrednictwem Serwisu, po potwierdzeniu przez Spółkę terminu realizacji tej usługi, stanowi zawartą przez Spółkę i pacjenta umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zapisy niniejszego regulaminu stanowią warunki wspomnianej wyżej umowy.
 3. Data potwierdzenia przez Spółkę terminu realizacji usługi określonej w otrzymanym przez Spółkę zamówieniu pacjenta stanowi datę zawarcia umowy.
 4. Wszelkie zmiany treści umowy (np. terminu realizacji usługi i ewentualnie wynikającej z tej zmiany ceny usługi) oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej, określonej w odpowiednich punktach niniejszego regulaminu (np. Rozdz. IV i V niniejszego Regulaminu)

 

X. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej określanym jako “Administrator”) jest Centrum Rehabilitacji i Kardiologii Solutaris Prokopczuk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Gazowej 2B w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Aministrator przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:
  – imię i nazwisko
  – adres
  – numer telefonu
  – adres poczty elektronicznej
  – numer PESEL
  – specjalizacja lekarza, którego usługi są przedmiotem zamówienia składanego w Serwisie przez użytkownika.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu, zamawiającego opisane w niniejszym Regulaminie usługi to zgoda użytkownika i niezbędność procesu przetwarzania danych użytkownika dla realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia i dla zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w której użytkownik i Administrator będą stronami tej umowy. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych dotyczących lekarza, którego usługi są przedmiotem zamówienia użytkownika jest świadczenie użytkownikowi przez Administratora usług medycznych.
 4. Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. f-g, art. 16 i art. 17 RODO użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, w przypadku wykazania, że w stosunku do danych użytkownika administratorowi przysługują prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, w szczególności w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Okres przechowywania danych wynosi:
  – czas obowiązywania łączącej użytkownika i Administratora umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego);
  – czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania;
  – po wygaśnięciu umowy dane osobowe użytkownika, przekazane przy zawarciu i realizacji umowy przechowywane są w formie uprzednio pozyskanej (papierowa, elektroniczna, skan) przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego). Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.
 7. Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmioty powiązane, podmioty współpracujące, w tym Procesor, profesjonalni doradcy (firmy księgowe, doradcy prawni i podatkowi, firmy windykacyjne, instytucje i organy administracji realizujące obowiązki ustawowe – w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 8. Jako podmiot danych, użytkownik ma prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  – przenoszenia danych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych
  – usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i /lub zamówień, przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
 10. Przetwarzając dane osobowe Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 12. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z użytkownikiem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO bez konieczności wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 13. Niniejsza Klauzula Informacyjna RODO realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od użytkownika żadnego działania.

 

XI. Aktualizacje treści niniejszego Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może być okresowo aktualizowany przez Spółkę.
 2. Informacje o zmianach treści niniejszego Regulaminu publikowane będą w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.
advanced-floating-content-close-btn

Kędzierzyn-Koźle

+48 77 333 00 20

Krapkowice

+48 77 403 41 32